Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 66/96 от 22 ноември 1996 година за изменение на приложение ХVIII (Здраве и безопасност на работното място, трудово законодателство и равноправно третиране на мъжете и жените) към Споразумението за ЕИП$