Заключение на генералния адвокат Capotorti представено на17 ноември 1977 г.