Решение на Съвета от 4 декември 2006 година относно сключването на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Кралство Норвегия относно промените в търговските преференции за кашкавал, предприети въз основа на член 19 от Споразумението за Европейското икономическо пространствоТекст от значение за ЕИП.$