Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 471/2002 z dnia 15 marca 2002 r. dotyczącego klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 75 z dnia 16 marca 2002 r. (Polskie wydanie specjalne, rozdział 2, tom 12)