Заключение на генералния адвокат Roemer представено на1 март 1973 г.