Регламент (ЕО) № 591/2006 на Комисията от 12 април 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2535/2001 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на режима на внос на мляко и млечни продукти и на откриване на тарифни квоти PROPCELEX