TITJUR Решение на Съда (първи състав) от 5 октомври 2006 г. # Комисия на Европейските общности срещу Кралство Белгия. # Неизпълнение на задължения от държава-членка. # Дело C-378/03. Комисия/Белгия