Решение на Комисията от 12 февруари 1997 година относно третирането на дохода на предприятия за колективни инвестиции за целите на прилагането на Директива 89/130/ЕИО на Съвета, Евратом относно хармонизирането на образуването за брутния национален продукт по пазарни цениТекст от значение за ЕИП.$