Smernica Komisie 93/72/EHS z 1. septembra 1993, ktorou sa po devätnástykrát prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 67/548/EHS o aproximácii zákonov, iných predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok