Решение на Комисията от 25/07/2012 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.6621 - CNP ASSURANCES / BNP PARIBAS / IMMEUBLE VAL-DE-MARNE) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на френският език е автентичен)