TITJUR Решение на Съда (първи състав) от 19 януари 1984 г. # Kirsten Andersen и други срещу Европейски парламент. # Длъжностно лице - Корекция на таблицата на заплатите. # Дело 262/80. Andersen и др./Парламент