Υπόθεση C-68/19 P: Αναίρεση που άσκησε στις 29 Ιανουαρίου 2019 η Camomilla Srl κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (πρώτο τμήμα) στις 13 Νοεμβρίου 2018 στην υπόθεση T-44/17, Camomilla κατά EUIPO – CMT (CAMOMILLA)