PROPCELEX Директива 2006/84/ЕО на Комисията от 23 октомври 2006 година за адаптиране на Директива 2002/94/ЕО относно установяването на подробни правила за прилагане на някои разпоредби на Директива 76/308/ЕИО на Съвета относно взаимопомощта при събиране на вземания, свързани с някои видове налози, мита, данъци и други мерки, във връзка с присъединяването на България и Румъния