Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 30/98 av den 30 april 1998 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet