Осма Директива на Комисията от 26 март 1986 година относно адаптиране към постиженията на техническия прогрес на приложения II, IV и VI към Директива 76/768/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на козметичните продукти PROPCELEX