/* */

TITJUR Bethell/Комисия Заключение на генералния адвокат Sir Gordon Slynn представено на6 май 1982 г. # Nicholas William, Lord Bethell, срещу Комисия на Европейските общности. # Конкуренция. # Дело 246/81.