Υπόθεση C-264/19: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 9ης Ιουλίου 2020 [αίτηση του Bundesgerichtshof (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Constantin Film Verleih GmbH κατά YouTube LLC, Google Inc. (Προδικαστική παραπομπή – Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα – Πλατφόρμα βίντεο στο διαδίκτυο – Ανάρτηση ταινίας χωρίς τη συναίνεση του δικαιούχου – Διαδικασία που αφορά προσβολή δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας – Οδηγία 2004/48/ΕΚ – Άρθρο 8 – Δικαίωμα ενημέρωσης του προσφεύγοντος – Άρθρο 8, παράγραφος 2, στοιχείο α' – Έννοια του όρου «διευθύνσεις» – Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση IP και αριθμός τηλεφώνου – Δεν εμπίπτουν)