PROPCELEX Директива на Комисията от 14 март 1983 година за изменение на приложението към Директива 79/117/ЕИО на Съвета относно забраната за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита, съдържащи някои активни вещества