Директива за изпълнение (ЕС) 2019/114 на Комисията от 24 януари 2019 година за изменение на директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО за установяване на мерки за прилагане съответно на член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета и на член 7 от Директива 2002/55/ЕО на Съвета, по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и на минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове и зеленчукови видове (Текст от значение за ЕИП.)