Pisemne zapytanie E-010414/12 Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE) do Komisji. Kwalifikowalność udzielenia wsparcia ze środków EFRR na modernizację infrastruktury lotniskowej – lotnisko w Krośnie (Polska)