PROPCELEX Директива на Съвета от 14 юни 1982 година за изменение на Директива 77/391/ЕИО и за въвеждане на допълнителна мярка на Общността за ликвидиране на бруцелоза, туберкулоза и левкоза по говедата