Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7937 — Computer Science Corporation/Xchanging) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)