Писмен въпрос P-2625/10, зададен от Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) на Комисията. Сексуална идентичност