TITJUR Решение на Първоинстанционния съд (пети състав) от 19 октомври 2006 г. # Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП). # Марка на Общността. # Съединени дела T-350/04 до T-352/04. Bitburger Brauerei/OHMI–Anheuser-Busch (BUD)