Заключение на генералния адвокат Capotorti представено на11 декември 1979 г.