TITJUR Определение на председателя на Съда от 8 юни 1989 г. # Nakajima All Precision Co. срещу Съвет на Европейските общности. # Обща търговска политика - Дъмпинг - Окончателно мито. # Дело C-69/89 R. Nakajima All Precision/Съвет