/* */

Комисия/Италия TITJUR Решение на Съда от 12 февруари 1987 г. # Комисия на Европейските общности срещу Италианска република. # Неизпълнение на задължения от държава-членка. # Дело 69/86.