Писмен въпрос E-5680/10 Lara Comi (PPE) до Комисията. Позиция на Европейския съюз относно Транснистрия и Молдова