Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9328 — Platinum Equity Group/Multi-Color Corporation) (текст от значение за ЕИП) 2020/C 203/01