Регламент (ЕИО) № 3295/93 на Комисията от 26 ноември 1993 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура$