TITJUR Заключение на генералния адвокат VerLoren van Themaat представено на7 декември 1982 г. # Комисия на Европейските общности срещу Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия. # Неизпълнение на задължения - Мерки с равностоен ефект. # Дело 124/81. Комисия/Обединеното кралство