Решение на Комисията от 7 октомври 1999 година за изменение на Решение 92/452/ЕИО относно съставяне на списъци на екипите за събиране на ембриони и екипите за производство на ембриони, одобрени в трети страни по отношение износа на ембриони от едър рогат добитък за Общността (нотифицирано под номер C(1999) 3108) (текст от значение за ЕИП)$