Регламент (EОВС, EИО, EВРАТОМ) № 1545/73 на Съвета от 4 юни 1973 година за изменение на Регламент (Eвратом, EОВС, EИО) № 549/69 на Съвета относно определяне на категориите на длъжностните лица и други служители на Европейските общности, за които се прилагат разпоредбите на член 12, член 13, втори параграф и член 14 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Общностите$