96/621/EG: Besluit van de Raad van 14 oktober 1996 betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Turkije tot vaststelling, met ingang van 1 januari 1994, van het aanvullend bedrag dat in mindering moet worden gebracht op de heffing of de douanerechten die bij invoer in de Gemeenschap van toepassing is respectievelijk zijn op niet-behandelde olijfolie van oorsprong uit Turkije