96/621/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 1996 περί συνάψεως της υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Τουρκικής Δημοκρατίας για τον καθορισμό από 1ης Ιανουαρίου 1994 του πρόσθετου ποσού που πρέπει να αφαιρείται από την εισφορά ή το δασμό που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα ακατέργαστου ελαιόλαδου καταγωγής Τουρκίας