Заключение на генералния адвокат Jacobs представено на20 март 1997 г.