Sprawa T-445/16: Wyrok Sądu z dnia 23 lutego 2018 r. – Schniga / CPVO (Gala Schnico) [Odmiany roślin — Wniosek o przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin dla odmiany Gala Schnico — Badanie techniczne — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 75 zdanie pierwsze rozporządzenia (WE) nr 2100/94 — Jednolitość — Artykuł 8 rozporządzenia nr 2100/94 — Badania uzupełniające — Artykuł 57 ust. 3 rozporządzenia nr 2100/94 — Równe traktowanie — Badanie przez CPVO stanu faktycznego z urzędu — Artykuł 76 rozporządzenia nr 2100/94]