Υπόθεση T-445/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 23ης Φεβρουαρίου 2018 — Schniga κατά ΚΓΦΠ (Gala Schnico) [Φυτικές ποικιλίες — Αίτηση περί χορηγήσεως κοινοτικού δικαιώματος επί της φυτικής ποικιλίας Gala Schnico — Τεχνική εξέταση — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Άρθρο 75, πρώτη περίοδος, του κανονισμού (ΕΚ) 2100/94 — Ομοιογένεια — Άρθρο 8 του κανονισμού 2100/94 — Συμπληρωματική εξέταση — Άρθρο 57, παράγραφος 3, του κανονισμού 2100/94 — Ίση μεταχείριση — Αυτεπάγγελτη εξέταση των πραγματικών περιστατικών από το ΚΓΦΠ — Άρθρο 76 του κανονισμού 2100/94]