Sag T-445/16: Rettens dom af 23. februar 2018 — Schniga mod CPVO (Gala Schnico) (Plantesorter — ansøgning om EF-sortsbeskyttelse for plantesorten Gala Schnico — teknisk afprøvning — begrundelsespligt — artikel 75, første punktum, i forordning (EF) nr. 2100/94 — ensartethed — artikel 8 i forordning nr. 2100/94 — supplerende afprøvning — artikel 57, stk. 3, i forordning nr. 2100/94 — ligebehandling — EF-Sortsmyndighedens prøvelse ex officio af de faktiske omstændigheder — artikel 76 i forordning nr. 2100/94)