2010/768/ЕО: Решение на Комисията от 26 април 2006 година относно Схема за държавна помощ C 39/03 (ex NN 119/02), приведена в действие от Гърция в полза на въздушните превозвачи вследствие на претърпените щети в периода 11 — 14 септември 2001 година (нотифицирано под номер C(2006) 1580) Текст от значение за ЕИП