Υπόθεση C-467/13 P: Αναίρεση που άσκησε στις 27 Αυγούστου 2013 η Industries Chimiques du Fluor (ICF) κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (πρώτο τμήμα) στις 18 Ιουνίου 2013 στην υπόθεση T-406/08, ICF κατά Επιτροπής.