Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9710 — Bertelsmann/Penguin Random House) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2020/C 58/07