TITJUR Решение на Първоинстанционния съд (пети състав) от 25 септември 1991 г. # Elfriede Sebastiani срещу Европейски парламент. # Длъжностни лица - Повишение - Допустимост. # Дело T-163/89. Sebastiani/Парламент