Директива 94/46/ЕО на Комисията от 13 октомври 1994 година за изменение на Директива 88/301/ЕИО и Директива 90/388/ЕИО, по-специално що се отнася до спътниковите комуникации$