Οδηγία 91/238/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Απριλίου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας 89/396/ΕΟΚ σχετικά με τις ενδείξεις ή τα σήματα που επιτρέπουν την αναγνώριση της παρτίδας στην οποία ανήκει ένα τρόφιμο