Комисия/Дания Решение на Съда от 20 септември 1988 г. # Комисия на Европейските общности срещу Кралство Дания. # Свободно движение на стоки. # Дело 302/86. TITJUR