Дело C-187/15: Решение на Съда (първи състав) от 13 юли 2016 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Düsseldorf — Германия) — Joachim Pöpperl/Land Nordrhein-Westfalen (Преюдициално запитване — Член 45 ДФЕС — Свободно движение на работници — Служител на държава членка, който напуска държавната служба, за да работи в друга държава членка — Национална правна уредба, съгласно която в този случай лицето губи придобитите на държавна служба права на пенсия за осигурителен стаж и възраст и е осигурено с обратно действие по общата схема за пенсионно осигуряване за старост)