Дело T-259/15: Решение на Общия съд от 9 април 2019 г. — Close и Cegelec/Парламент (Обществени поръчки за строителство — Процедура за възлагане на обществени поръчки — Изграждане на електроенергийна инсталация — Разширяване и модернизиране на сградата „Конрад Аденауер“ в Люксембург — Отхвърляне на офертата на оферент — Възлагане на поръчката на друг оферент — Критерии за подбор — Финансови и икономически възможности — Технически и професионални възможности — Задължение за мотивиране — Явна грешка в преценката)