Регламент (ЕО) № 1932/1999 на Комисията от 9 септември 1999 година относно изменение на Регламент (ЕИО) № 2220/85 относно определяне на общи подробни правила за прилагането на системата от гаранции за селскостопанските продукти$