Регламент (ЕС) 2016/156 на Комисията от 18 януари 2016 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от боскалид, клотианидин, тиаметоксам, фолпет и толклофос-метил във и върху определени продукти (Текст от значение за ЕИП)